فقط اظهار عشق :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

* من با آقای فاضل موافقم و از خوندن مصاحبه شان خیلی ناراحت شدم اصلا چطور جرأت کردن تا حالا بدون امضای مالکیت باشگاه این همه خرج کنند؟ چرا استاندار خراسان کاری نمی کنن؟

| ۶۵۱ |
  • ۶۵۱
* من با آقای فاضل موافقم و از خوندن مصاحبه شان خیلی ناراحت شدم اصلا چطور جرأت کردن تا حالا بدون امضای مالکیت باشگاه این همه خرج کنند؟ چرا استاندار  خراسان کاری نمی کنن؟

* عشق است تیم مشکی پوش تودنیا فقط ابومسلو عشقه، میلاد مرادی از مسجد سلیمان خوزستان

| ۷۰۸ |
  • ۷۰۸
عشق است تیم مشکی پوش تودنیا فقط ابومسلو عشقه میلاد مرادی ارمسجد سلیمان خوزستان

* سلام برابومسلم طرفدارانش ، بنده یکی ازدوستداران پرو پا قرص ابومسلمم

| ۶۳۶ |
  • ۶۳۶
سلام برابومسلم طرفدارانش ، بنده یکی ازدوستداران پرو پا قرص ابومسلمم