ابومسلم زندگیه ما جووناست... :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان