حذف از جام حذفی، به خاطر چی؟ :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان