شهردار مشهد، نائب رئیس اتاق بازرگانی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت مدیره باشگاه ابومسلم خراسان، میهمانان این هفته برنامه تلویزیونی ورزش خراسان رضوی :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

شهردار مشهد، نائب رئیس اتاق بازرگانی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت مدیره باشگاه ابومسلم خراسان، میهمانان این هفته برنامه تلویزیونی ورزش خراسان رضوی

  • ۶۶۷
ﺷﮫﺮدار ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ورزش ﺳﯿﻤﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﻣﺸﮫﺪ، ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢھﺎی ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﺸﻮر ھﻤﻮاره در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﻧﮕﺎه ﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ویﺗﺮﯾﻦ و ﻧﻤﺎد ورزش اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺿﺎ ﺷﮑﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ اﻓﺰود: ورود اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ ﯾﮏ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، واﮐﻨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮژه رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.... وی ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و اظﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاری ورزش دوﺳﺖ در دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاد ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﮕﺎری و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ را ﺟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ.ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻘﺪھﺎی ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ورزش اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﮑﺮی اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻤﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ورزش اﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺘﺎن اﻧﺪک ﺑﻮد اﻣﺎ ٨٠ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آنھﺎ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ.ﺷﮑﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪھﺎ از ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ھﻮاداران، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪ.ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻢ رﺿﻮی ﻣﻪﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ و روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ. ﺷﮑﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دادﯾﻢ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻧﺤﻮه ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.وی از ﭘﮋﻣﺎن ﺷﮫﺮدار ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود: ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات و ھﺸﺪارھﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ ﺑﺪھﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ھﺪﻓﻤﺎن ﺻﻌﻮد اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺷﮫﺮدار ﻣﺸﮫﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ: ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮫﺮدار ﻣﺸﮫﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ورزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص ۵٠ درﺻﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﻮﺛﺮان اﻗﺘﺼﺎدی از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺴﻠﻢ رﺿﻮی و راھﮑﺎرھﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از وی در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﮑﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اظﮫﺎرداﺷﺖ: در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ٧٣ درﺻﺪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد.ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ورزش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﭘﯿﺎﻣﮏھﺎ، ﺗﻤﺎسھﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ورزش اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم در «ورزش ﺧﺮاﺳﺎن» از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف ﻣﺎﺳﺖ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﮋﻣﺎن ﺷﮫﺮدار ﻣﺸﮫﺪ، ﻣﮫﻨﺪس ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن و وﻓﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻢ رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ از طﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده کنیم.وی همچنین طی مصاحبه با خبرگزاری فارس خراسان رضوی گفت: مدیرگروه ورزش سیمای خراسان‌رضوی گفت: ضمانت‌های اجرایی مدل جدید مالکیت باشگاه ابومسلم در برنامه این هفته ورزش خراسان‌رضوی بررسی می‌شود. رضا شکری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی فارس در مشهد اظهار داشت: سر و سامان دادن به وضعیت باشگاه ابومسلم یک مطالبه مردمی است و ما هم به عنوان رسانه با نگاهی کارشناسانه از چهار سال قبل که این باشگاه دچار مشکلات عمده شد به صورت مداوم به بررسی وضعیت این باشگاه پرداخته‌ایم.وی افزود: پس از آنکه مدل جدید مالکیت باشگاه ابومسلم توسط مدیرکل ورزش استان معرفی شد، منتظر اجرایی شدن این مدل بودیم تا اینکه شهردار مشهد به عنوان یک شخص ورزشی و با دغدغه ورزشی در هفته قبل نشستی با فعالان اقتصادی مشهد برای اجرایی شدن مدل جدید برگزار کرد و ما نیز در جهت روشن شدن مدل جدید مالکیت به صورت ویژه در برنامه هفته گذشته ورزش خراسان‌رضوی به آن پرداختیم.شکری تصریح کرد: در برنامه هفته گذشته مباحث جدیدی از این مدل توسط مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت مدیره شرکت مسلم رضوی که مالک جدید باشگاه است مطرح شد و قول‌هایی از هاشمی جواهری و وفایی گرفته شد.وی افزود: هدف اصلی ما در برنامه گذشته روشن شدن مدل جدید مالکیت و گرفتن نظر مخاطب نسبت به این مدل بود که مردم در پاسخ به نظر سنجی برنامه، با 70 درصد رای مثبت، آن را مدلی مناسب برای ابومسلم دانستند.مدیرگروه ورزش سیمای خراسان‌رضوی با بیان اینکه رسانه باید بی‎طرفانه و با نگاهی کارشناسانه مسایل را نقد کند، تصریح کرد: ما با دید کارشناسی مطالبات مردم را پیگیری می‎کنیم و به دنبال این هستیم که هشدارهای کارشناسی، حقوقی و مستند نسبت مدل جدید مالکیت ابومسلم به مجریان آن بدهیم.وی افزود: در برنامه هفته جاری به دنبال معرفی ضمانت‌های اجرایی مدل جدید مالکیت هستیم، ضمن اینکه هشدارهای لازم را از زبان کارشناسان اقتصادی و فوتبالی مطرح می‌کنیم.مدیرگروه ورزش سیمای خراسان‌رضوی ادامه داد: از رسانه‎های استان نیز می‌خواهم که نقد منصفانه نسبت به ابومسلم و شرایطش داشته باشند و نگاه جمعی و منافع جمعی را در نظر بگیرند.شکری خاطرنشان کرد: در برنامه این هفته تلاش داریم بحث اجرا شدن مدل جدید و ضمانت‌های آن را با حضور مدیرکل ورزش استان، رئیس هیئت مدیره شرکت مسلم رضوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و شهردار مشهد برگزار کنیم.و ی افزود: در این برنامه به دنبال بحث فنی تیم ابومسلم نیستیم و مباحث اقتصادی و حقوقی را دنبال می‌کنیم. شایان ذکر است برنامه ورزش خراسان‌رضوی جمعه‌ها ساعت 22 از شبکه سیمای خراسان‌رضوی پخش می‎شود.
:: لینک کوتاه مطلب :: aboumoslem.ir/post/142نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی