مسئولان ورزشی مشهد، از اصفهانی ها خجالت بکشید! :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان