هفته پانزدهم ، پیکان تهران - ابومسلم خراسان ، یکشنبه 22دی ماه 92، ورزشگاه پیکانشهر تهران :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

هفته پانزدهم ، پیکان تهران - ابومسلم خراسان ، یکشنبه 22دی ماه 92، ورزشگاه پیکانشهر تهران

  • ۷۷۵
هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى کشور - جام آزادگان پیکان تهران - ابومسلم خراسان یکشنبه  22 دی ماه 92  - ساعت 14:00ورزشگاه پیکانشهر تهرانبه امید پیروزى مشکى پوشان خراسانى ... هفته پانزدهمیکشنبه 22 دی ماهگل گهر سیرجان – گهر دورود، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانگیتی پسند اصفهان – الوند همدان، ورزشگاه آرارت اصفهاننساجی مازندران – نفت آبادان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرنیروی زمینی – پدیده مشهد، ورزشگاه شهدای نزاجا تهرانسیاه جامگان مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدپاس همدان – آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه قدس همدانمس رفسنجان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه نوش آباد رفسنجانیزدلوله- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه شهید نصیری یزدپیکان – ابومسلم خراسان، ورزشگاه پیکانشهر تهرانراهیان کرمانشاه – پارسه، ورزشگاه آزادی کرمانشاهتمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.استقلال اهواز – فولاد یزد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقهایرانجوان بوشهر – سایپا شمال، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقههفته شانزدهم شنبه 28 دی ماهپدیده مشهد – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدیکشنبه 29 دی ماهالوند همدان –شهرداری بندرعباس، ورزشگاه قدس همدانگهر دورود- نساجی مازنداران، ورزشگاه تختی دورودفولاد یزد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید نصیری یزدشهرداری یاسوج- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی یاسوجنفت و گاز گچساران- البدربندرکنگ، ورزشگاه اختصاصی نفت گچسارانآلومینیوم هرمزگان- یزدلوله، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسسایپا شمال – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرپارسه - ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه صنایع دفاع تهرانابومسلم خراسان – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدتمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.نفت آبادان – نیروی زمینی، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 15 دقیقهنفت مسجد سلیمان – پیکان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمانهفته هفدهمیکشنبه 6 بهمن ماهنساجی مازندران – گل گهر سیرجان، ورزشگاه شهید وطنی قائمهشرشهرداری بندرعباس –فولاد یزد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسنیروی زمینی- گهر دورود، ورزشگاه شهدای نزاجا تهرانگیتی پسند اصفهان- شهرداری یاسوج، ورزشگاه آرارت اصفهانسیاه جامگان مشهد- نفت آبادان، ورزشگاه تختی مشهدیزدلوله- پاس همدان، ورزشگاه شهیدنصیری یزدالبدربندرکنگ- سایپا شمال، ورزشگاه اختصاصی البدرپیکان- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه پیکانشهرمس رفسنجان- پارسه، ورزشگاه نوش آباد رفسنجانراهیان کرمانشاه- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه آزادی کرمانشاهتمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.استقلال اهواز- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 14 و 15 دقیقهایرانجوان بوشهر- ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، ساعت 14 و 15 دقیقههفته هجدهمشنبه 12 بهمن ماهابومسلم خراسان- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدیکشنبه 13 بهمنفولاد یزد- الوند همدان، ورزشگاه شهید نصیری یزدگل گهر سیرجان- نیروی زمینی، ورزشگاه اختصاصی گل گهرشهرداری یاسوج- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه تختی یاسوجگهر دورود – سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه تختی دورودپدیده مشهد- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدسایپا شمال- نفت و گاز گچساران، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرپارسه – البدربندرکنگ، ورزشگاه صنایع دفاع تهرانتمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.پاس همدان – پیکان، ورزشگاه قدس همدان، ساعت 14 و 15 دقیقهآلومینیوم هرمزگان- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، ساعت 14 و 15 دقیقهنفت آبادان- استقلال اهواز، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 14 و 30 دقیقهنفت مسجد سلیمان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان، ساعت 14 و 30 دقیقههفته نوزدهمیکشنبه 20 بهمننیروی زمینی- نساجی مازندارن، ورزشگاه شهدا نزاجا تهرانسیاه جامگان- گل گهر سیرجان، ورزشگاه ثامن الائمهگیتی پسنداصفهان- نفت آبادان، ورزشگاه آرارات اصفهانپیکان – یزدلوله، ورزشگاه پیکانشهرنفت وگاز گچساران – پارسه، ورزشگاه اختصاصی نفتمس رفسنجان- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجانتمامی دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.الوند همدان – شهرداری یاسوج، ورزشگاه قدس همدانشهرداری بندرعباس- پدیده مشهد، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسراهیان کرمانشاه – پاس همدان، ورزشگاه آزادی کرمانشاهالبدربندرکنگ- ابومسلم خراسان، ورزشگاه اختصاصی البدرتمامی این بازی ها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.استقلال اهواز – گهر دورود، ورزشگاه تختی اهوازایرانجوان بوشهر- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهراین دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.هفته بیستمشنبه 26 بهمن ماهپدیده مشهد – الوند همدان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14یکشنبه 27 بهمن ماهابومسلم – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14شهرداری یاسوج- فولاد یزد، ورزشگاه تختی یاسوجگل گهر سیرجان- استقلال اهواز، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجانگهر دورود – گیتی پسن اصفهان، ورزشگاه تختی دورودپارسه – سایپا شمال، ورزشگاه صنایع دفاع تهرانیزدلوله – راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید نصیری یزدتمامی این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه اغاز می شود.پاس همدان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه قدس همدانآلومینیوم هرمزگان- مس رفسنجان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباساین دو دیدار ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.نفت مسجد سلیمان – البدربندر کنگ، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیماننفت آبادان – شهرداری بندر عباس، ورزشگاه تختی آباداناین دو دیدار ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.هفته بیست ویکمیکشنبه 4 اسفند ماهسیاه جامگان مشهد- نیروی زمینی، ورزشگاه ثامن الائمه، ساعت 14 و 15 دقیقهفولاد یزد- پدیده مشهد، ورزشگاه شهید نصیری یزدگیتی پسند اصفهان – گل گهر سیرجان، ورزشگاه آرارت اصفهانسایپا شمال – ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرنفت و گاز گچساران- نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه اختصاصی نفت گچسارانمس رفسنجان- پاس همدان، ورزشگاه نوش آباد رفسنجانتامی این دیدارها ساعت 14 و 30 دقیقه آغاز می شود.استقلال اهواز- نساجی مازندران، ورزشگاه تختی اهوازالوند همدان – نفت آبادان، ورزشگاه قدس همدانشهرداری بندرعباس- گهر دورود، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسراهیان کرمانشاه –پیکان، ورزشگاه آزادی کرمانشاهایرانجوان بوشهر-یزد لوله، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرالبدربندرکنگ- آلومینیوم هرمزگان، ورزشگاه اختصاصی البدرتمامی این دیدارها ساعت 15 آغاز می شود.هفته بیست و دومجمعه 9 اسفند ابومسلم خراسان – پارسه، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 14 و 30 دقیقهشنبه 10 اسفندپدیده مشهد- شهرداری یاسوج، ورزشگاه ثامن الائمه مشهدنیروی زمینی- استقلال اهواز، ورزشگاه شهدای نزاجانساجی مازنداران- گیتی پسند اصفهان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرگهر دورود- الوند همدان، ورزشگاه تختی دورودگل گهر سیرجان- شهرداری بندرعباس، ورزشگاه اختصاصی گل گهرپیکان- ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه پیکانشهر تهرانیزد لوله – مس رفسنجان، ورزشگاه شهید نصیری یزدتمامی این دیدارها ساعت 14 و 45 دقیقه آغاز می شود.آلومینیوم هرمزگان – نفت و گاز گچساران، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسپاس همدان- البدر بندرکنگ، ورزشگاه قدس همداناین دو دیدار ساعت 15 آغاز می شود.نفت آبادان- فولاد یزد، ورزشگاه تختی آباداننفت مسجد سلیمان – سایپا شمال، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیماناین دو دیدار ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می شود.
:: لینک کوتاه مطلب :: aboumoslem.ir/post/1583نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی