پاسخ یک هوادار به مطلب هوادار دیگر مبنی بر معرفی ترکیب تیم جدید :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی