برنامه کامل لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد. ابومسلم و 13 بازی پیش رو :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

برنامه کامل لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد. ابومسلم و 13 بازی پیش رو

  • ۶۵۰
مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول امروز برگزار و برنامه این رقابت‌ها اعلام شد. رقابت‌های لیگ دسته اول قرار است از 31 شهریور با حضور 26 تیم در دو گروه 13 تیمی آغاز شود و اواخر اردیبهشت سال 93 به پایان برسد.  برنامه کامل لیگ دسته اول به شرح زیر است: هفته اول گروه اول: گیتی‌پسند اصفهان _ شهرداری بندر عباس، صنعت نفت آبادان_ گل گهر سیرجان، استقلال اهواز _ الوند همدان، پدیده مشهد _ نساجی مازندران، سیاه‌جامگان مشهد _ فولاد یزد،  شهرداری یاسوج _ نیروی زمینی تهران، در این هفته گهر دورود استراحت دارد. گروه دوم: مس رفسنجان_ مس سنگون ورزقان،  نفت مسجد‌سلیمان_ پاس همدان، ایران‌جوان بوشهر _ نفت و گاز گچساران، ابومسلم خراسان_ آهن بافق یزد، راهیان کرمانشاه_ سایپای شمال، داماش ایرانیان _ پیکان تهران، در این هفته آلومینیوم هرمزگان استراحت دارد.... هفته دومگروه اول:گهر دورود _ گل گهر سیرجانگیتی‌پسند اصفهان_ الوند همداناستقلال اهواز _ فولاد یزدپدیده مشهد _ نیروی زمینی تهرانسیاه‌جامگان مشهد_ شهرداری یاسوجدر این هفته شهرداری بندرعباس استراحت دارد.گروه دوم:آلومینیوم هرمزگان_ پاس همدانمس رفسنجان_ نفت و گاز گچساراننفت مسجد سلیمان_ آهن بافق یزدایران‌جوان بوشهر_ سایپای شمالابومسلم خراسان_ پیکان تهرانراهیان کرمانشاه_ داماش ایرانیانمس سنگون ورزقان در این هفته استراحت دارد.هفته سومگروه اول:شهرداری بندرعباس _ الوند همدانگهر دورود_ نساجی مازندرانگیتی پسند اصفهان_ فولاد یزدصنعت نفت آبادان_ نیروی زمینی تهراناستقلال اهواز_ شهرداری یاسوجپدیده مشهد_ سیاه جامگاندر این هفته گل گهر سیرجان استراحت دارد.گروه دوم:مس سنگون ورزقان _ نفت و گاز گچسارانآلومینیوم هرمزگان_ آهن بافق یزدمس رفسنجان_ سایپای شمالنفت مسجد سلیمان_ پیکان تهرانایران جوان بوشهر_ داماش ایرانیانابومسلم خراسان_ راهیان کرمانشاهدر این هفته پاس همدان استراحت دارد.هفته چهارمگروه اول:گلگهر سیرجان_ نساجی مازندرانشهرداری بندر‌عباس _ فولاد یزدگهر دورود _ نیروی زمینی تهرانگیتی پسند اصفهان _ شهرداری یاسوجصنعت نفت آبادان_ سیاه‌جامگان مشهداستقلال اهواز_ پدیده مشهددر این هفته الوند همدان استراحت دارد.گروه دوم:پاس همدان_ آهن بافق یزدمس سنگون ورزقان_ سایپای شمالآلومینیوم هرمزگان _ پیکان تهرانمس رفسنجان_ داماش ایرانیاننفت مسجد سلیمان_ راهیان کرمانشاهایران جوان بوشهر _ ابومسلم خراساندر این هفته نفت و گاز گچساران استراحت دارد.هفته پنجمگروه اول:الوند همدان_ فولاد یزدگلگهر سیرجان_ نیروی زمینی تهرانشهرداری بندر عباس_ شهرداری یاسوجگهر دورود_ سیاه‌جامگان مشهدگیتی‌پسند اصفهان_ پدیده مشهدصنعت نفت آبادان_ استقلال اهوازدر این هفته نساجی مازندران استراحت دارد.گروه دوم:نفت و گاز گچساران_ سایپای شمالپاس همدان_ پیکان تهرانمس سنگون ورزقان_ داماش ایرانیانآلومینیوم هرمزگان_ راهیان کرمانشاهمس رفسنجان_ ابومسلم خراساننفت مسجد سلیمان_ ایران‌جوان بوشهردر این هفته آهن بافق یزد استراحت دارد.هفته ششمگروه اول:نساجی مازندران_ نیروی زمینی تهرانالوند همدان _ شهرداری یاسوجگلگهر سیرجان _ سیاه جامگان مشهدشهرداری بندر‌عباس _ پدیده مشهدگهر دورود _ استقلال اهوازگیتی‌پسند اصفهان_ صنعت نفت آباداندر این هفته فولاد یزد استراحت دارد.گروه دوم:آهن بافق یزد_ پیکان تهراننفت و گاز گچساران_ داماش ایرانیانپاس همدان_ راهیان کرمانشاهمس سنگون ورزقان_ ابومسلم خراسانآلومینیوم هرمزگان_ ایران‌جوان بوشهرمس رفسنجان_ نفت مسجد‌سلیماندر این هفته سایپای شمال استراحت دارد.هفته هفتمگروه اول:فولاد یزد_ شهرداری یاسوجنساجی مازندران_ سیاه جامگان مشهدالوند همدان_ پدیده مشهدگل گهر سیرجان_ استقلال اهوازشهرداری بندرعباس_ صنعت نفت آبادانگهر دورود _ گیتی‌پسند اصفهاندر این هفته نیروی زمینی تهران استراحت دارد.گروه دوم:سایپای شمال_ داماش ایرانیانآهن بافق یزد_ راهیان کرمانشاهنفت و گاز گچساران_ ابومسلم خراسانپاس همدان_ ایران‌جوان بوشهرمس سنگون ورزقان_ نفت مسجد‌سلیمانآلومینیوم هرمزگان_ مس رفسنجاندر این هفته پیکان تهران استراحت دارد.هفته هشتمگروه اول:نیروی زمینی تهران_ سیاه‌جامگان مشهدپولاد یزد _ پدیده مشهدنساجی مازندران_ استقلال اهوازالوند همدان_ صنعت نفت آبادانگل گهر سیرجان_ گیتی‌پسند اصفهانشهرداری بندر‌عباس_ گهر دوروددر این هفته شهرداری یاسوج استراحت دارد.گروه دوم:پیکان تهران_ راهیان کرمانشاهسایپای شمال_ ابومسلم خراسانآهن بافق یزد_ ایران‌جوان بوشهرنفت و گاز گچساران_ نفت مسجد‌ سلیمانپاس همدان_ مس رفسنجانمس سنگون ورزقان_ آلومینیوم هرمزگاندر این هفته داماش ایرانیان استراحت دارد.هفته نهمگروه اول:شهرداری یاسوج_ پدیده مشهدنیروی زمینی تهران_ استقلال اهوازفولاد یزد_ صنعت نفت آباداننساجی مازندران_ گیتی‌پسند اصفهانالوند همدان_ گهر دورودگل گهر سیرجان_ شهرداری بندر‌عباسدر این هفته سیاه‌جامگان مشهد استراحت دارد.گروه دوم:داماش ایرانیان_ ابومسلم خراسانپیکان تهران_ ایران‌جوان بوشهرسایپای شمال_ نفت مسجد سلیمانآهن بافق یزد_ مس رفسنجاننفت و گاز گچساران_ آلومینیوم هرمزگانپاس همدان_ مس سنگون ورزقاندر این هفته راهیان کرمانشاه استراحت دارد.هفته دهمگروه اول:سیاه‌جامگان مشهد_ استقلال اهوازشهرداری یاسوج_ صنعت نفت آباداننیروی زمینی تهران_ گیتی‌پسند اصفهانفولاد یزد_ گهر دورودنساجی مازندران_ شهرداری بندر عباسالوند همدان_ گل گهر سیرجاندر این هفته پدیده مشهد استراحت دارد.گروه دوم:راهیان کرمانشاه_ ایران جوان بوشهرداماش ایرانیان_ نفت مسجد سلیمانپیکان تهران_ مس رفسنجانسایپای شمال_ آلومینیوم هرمزگانآهن بافق یزد_ مس سنگون ورزقاننفت و گاز گچساران_ پاس همداندر این هفته ابومسلم مشهد استراحت دارد.هفته یازدهمگروه اول:پدیده مشهد_ صنعت نفت آبادانسیاه‌جامگان مشهد_ گیتی‌پسند اصفهانشهرداری یاسوج_ گهر دورودنیروی زمینی تهران_ شهرداری بندر عباسفولاد یزد_ گل گهر سیرجاننساجی مازندران_ الوند همداندر این هفته استقلال اهواز استراحت دارد.گروه دوم:ابومسلم خراسان_ نفت مسجد سلیمانراهیان کرمانشاه_ مس رفسنجانداماش ایرانیان_ آلومینیوم هرمزگانپیکان تهران_ مس سنگون ورزقانسایپای شمال_ پاس همدانآهن بافق یزد_ نفت و گاز گچساراندر این هفته ایران جوان بوشهر استراحت دارد.هفته دوازدهمگروه اول:استقلال اهواز_ گیتی‌پسند اصفهانپدیده مشهد_ گهر دورودسیاه جامگان مشهد_ شهرداری بندر‌عباسشهرداری یاسوج_ گلگهر سیرجاننیروی زمینی تهران_ الوند همدانفولاد یزد_ نساجی مازندراندر این هفته صنعت نفت آبادان استراحت دارد.گروه دوم:ایران جوان بوشهر_ مس رفسنجانابومسلم خراسان_ آلومینیوم هرمزگانراهیان کرمانشاه_ مس سنگون ورزقانداماش ایرانیان_ پاس همدانپیکان تهران_ نفت و گاز گچسارانسایپای شمال_ آهن بافق یزددر این هفته نفت مسجد‌سلیمان استراحت دارد.هفته سیزدهمگروه اول:صنعت نفت آبادان_ گهر دوروداستقلال اهواز_ شهرداری بندر عباسپدیده‌ مشهد_ گل گهر سیرجانسیاه‌جامگان مشهد_ الوند همدانشهرداری یاسوج_ نساجی مازندراننیروی زمینی تهران_ فولاد یزددر این هفته گیتی‌پسند استراحت دارد.گروه دوم:نفت مسجد‌ سلیمان_ آلومینیوم هرمزگانایران جوان بوشهر_ مس سنگون ورزقانابومسلم خراسان_ پاس همدانراهیان کرمانشاه_ نفت و گاز گچسارانداماش ایرانیان_ آهن بافق یزدپیکان تهران_ سایپای شمالدر این هفته مس رفسنجان استراحت دارد.
:: لینک کوتاه مطلب :: aboumoslem.ir/post/184  • اینکه میگن علی حنطه میخاد سرمربی ابومسلم بشه واقعیت داره؟
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی